Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 5 : KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Artikel 79 : Ordinarie förfarande för fördragsändringar

1.    I enlighet med artiklarna 45 och 52 får det ansvariga utskottet för parlamentet lägga fram ett betänkande med förslag, riktade till rådet, om ändringar av fördragen.

2.   När parlamentet i överensstämmelse med artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen hörs om ett förslag till Europeiska rådets beslut om att granska fördragsändringar ska ärendet hänskjutas till det ansvariga utskottet. Utskottet ska utarbeta ett betänkande som innehåller

-   ett förslag till resolution som anger om parlamentet godkänner eller avvisar förslaget till beslut och som får innehålla förslag som riktas till konventet eller konferensen med företrädare för medlemsstaternas regeringar,

-   en motivering vid behov.

3.   Om Europeiska rådet beslutar att sammankalla till ett konvent ska parlamentet, på förslag av talmanskonferensen, utse parlamentets företrädare i det konventet.

Parlamentets delegation ska välja sin ledare och sina kandidater för medlemskap i styrgrupper eller presidier som inrättats av konventet.

4.   När Europeiska rådet begär parlamentets godkännande av ett beslut att inte sammankalla till ett konvent för behandling av föreslagna fördragsändringar ska denna begäran hänvisas till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 99.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande