Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 9 : ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 101 : Процедури, свързани със социалния диалог между социалните партньори

1.   Всеки изготвен от Комисията документ съгласно член 154 от Договора за функционирането на Европейския съюз или постигнатите между социалните партньори споразумения съгласно 155, параграф 1 от този Договор, както и представените от Комисията предложения по член 155, параграф 2 от този Договор, се изпращат от председателя за разглеждане от компетентната комисия.

2.   Когато социалните партньори уведомят Комисията за желанието си да започнат процеса, предвиден в член 155 от Договора за функционирането на Европейския съюз, компетентната комисия може да изготви доклад по същество.

3.   Когато социалните партньори са постигнали споразумение и заедно са поискали това споразумение да бъде приведено в изпълнение с решение на Съвета по предложение на Комисията в съответствие с член 155, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, компетентната комисия внася предложение за резолюция, с която се препоръчва приемане или отхвърляне на искането.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация