Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 101 : Διαδικασίες σχετικές με τον κοινωνικό διάλογο

1.   Ο Πρόεδρος διαβιβάζει κάθε έγγραφο που συντάσσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει οι κοινωνικοί εταίροι βάσει του άρθρου 155 παράγραφος 1 της εν λόγω Συνθήκης, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 της εν λόγω Συνθήκης, στην αρμόδια επιτροπή για εξέταση.

2.   Όταν οι κοινωνικοί εταίροι ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να κινήσουν τη διαδικασία του άρθρου 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να συντάξει έκθεση επί της ουσίας του προβλήματος.

3.   Όταν οι κοινωνικοί εταίροι έχουν καταλήξει σε συμφωνία και ζητούν από κοινού την εφαρμογή της συμφωνίας με απόφαση του Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει πρόταση ψηφίσματος με την οποία συνιστά την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου