Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 9 : OVERIGE PROCEDURES

Artikel 101 : Procedures met betrekking tot de dialoog tussen de sociale partners

1.   De Voorzitter verwijst de door de Commissie overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie opgestelde documenten of de door de sociale partners overeenkomstig artikel 155, lid 1, van dat Verdrag gesloten overeenkomsten, alsook de door de Commissie overeenkomstig artikel 155, lid 2, van dat Verdrag ingediende voorstellen ter behandeling naar de bevoegde commissie.

2.   Wanneer de sociale partners de Commissie in kennis stellen van hun wens het in artikel 155 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde proces in te leiden, kan de bevoegde commissie een verslag opstellen over de inhoudelijke kant van de zaak.

3.   Wanneer de sociale partners een overeenkomst hebben bereikt en gezamenlijk hebben verzocht de overeenkomst ten uitvoer te leggen bij besluit van de Raad op voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 155, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dient de bevoegde commissie een ontwerpresolutie in met de aanbeveling het verzoek goed te keuren dan wel te verwerpen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling