Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 10 : Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 106 : Prováděcí akty a opatření

1.   Pokud Komise předloží Parlamentu návrh prováděcího aktu nebo opatření, postoupí předseda tento návrh výboru příslušnému pro základní legislativní akt, který může rozhodnout o určení jednoho ze svých členů pro projednání jednoho nebo několika návrhů prováděcích aktů nebo opatření.

2.   Příslušný výbor může Parlamentu předložit odůvodněný návrh usnesení, který uvádí, že návrh prováděcího aktu nebo opatření překračuje prováděcí pravomoci svěřené v základním legislativním aktu nebo z jiných důvodů není v souladu s právem Unie.

3.   Návrh usnesení může obsahovat žádost, aby Komise vzala zpět návrh prováděcího aktu nebo opatření, aby jej pozměnila s ohledem na uvedené námitky Parlamentu nebo aby předložila nový legislativní návrh. Předseda informuje Radu a Komisi o přijatém rozhodnutí.

4.   Pokud se na prováděcí akty, které předpokládá Komise, vztahuje regulativní postup s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES (1), použijí se následující doplňující ustanovení:

(a)   lhůta pro přezkum začíná běžet po předložení návrhu prováděcího opatření Parlamentu ve všech úředních jazycích. V případě zkrácené lhůty pro přezkum podle čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí 1999/468/ES a v naléhavých případech podle čl. 5a odst. 6 uvedeného rozhodnutí začne lhůta pro přezkum běžet dnem, kdy Parlament obdrží konečný návrh prováděcího opatření v jazykových zněních, která byla předložena členům výboru zřízeného v souladu s uvedeným rozhodnutím, za předpokladu, že předseda příslušného výboru nemá námitek. Článek 158 se v obou případech uvedených v předchozí větě nepoužije;

(b)   jestliže návrh prováděcího opatření vychází z čl. 5a odst. 5 nebo 6 rozhodnutí 1999/468/ES, který stanoví zkrácené lhůty, ve kterých může Parlament vyjádřit nesouhlas, může návrh usnesení vyjadřujícího nesouhlas s přijetím návrhu opatření předložit předseda příslušného výboru, jestliže se tento výbor nemohl v dané lhůtě sejít;

(c)   Parlament může většinou všech svých poslanců přijmout usnesení, kterým zamítne přijetí návrhu prováděcího opatření a v němž uvede, že návrh opatření překračuje prováděcí pravomoci svěřené v základním aktu, není slučitelný s cílem nebo obsahem základního aktu nebo nerespektuje zásadu subsidiarity či proporcionality;

   Jestliže příslušný výbor deset pracovních dní před zahájením dílčího zasedání, v němž středa bezprostředně předchází dni uplynutí lhůty  pro vyjádření nesouhlasu s přijetím návrhu prováděcího opatření, nepředloží návrh takového usnesení, může politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty předložit v této věci návrh usnesení, které bude zařazeno na pořad jednání výše uvedeného dílčího zasedání.

(d)   jestliže příslušný výbor doporučí dopisem s odůvodněním předsedovi Konference předsedů výborů, aby Parlament prohlásil před uplynutím řádné lhůty podle čl. 5a odst. 3 písm. c) nebo čl. 5a odst. 4 písm. e) rozhodnutí 1999/468/ES, že nevyjádří svůj nesouhlas s navrhovaným opatřením, použije se postup podle čl. 105 odst. 6 jednacího řádu. (2)

(1) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. vest. L 184, 17.7.1999, s. 23).
(2) Čl. 106 odst. 4 bude vypuštěn z jednacího řádu, jakmile ve stávajících právních předpisech bude zcela zrušen regulativní postup s kontrolou.
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění