Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING III : YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 3 : REKOMMENDATIONER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

Artikel 113a : Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

1.   När parlamentet hörs i enlighet med artikel 36 i fördraget om Europeiska unionen ska ärendet hänvisas till ansvarigt utskott, som får utarbeta förslag till rekommendationer enligt artikel 113 i arbetsordningen.

2.   De berörda utskotten ska sträva efter att förmå vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att regelbundet och i god tid förse dem med  information om utvecklingen och genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, den beräknade kostnaden för varje beslut på detta område som har ekonomiska konsekvenser och om övriga finansiella aspekter som rör genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. På begäran av vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten får ett utskott i undantagsfall besluta att hålla sina sammanträden inom stängda dörrar.

3.   Två gånger om året ska det hållas en debatt om det samrådsdokument som vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten utarbetat om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och konsekvenserna för unionens budget. Förfarandet i artikel 123 ska tillämpas.

4.   Vice ordföranden/den höga representanten ska inbjudas till alla plenardebatter som rör utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande