Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 130 : Въпроси с искане за писмен отговор

1.   Всеки член на ЕП може да отправя към председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност въпроси с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия Правилник за дейността (1). За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.

2.   Въпросите се внасят чрез председателя на Парламента. При въпроси относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на Парламента. Решението на председателя на Парламента не се основава само на разпоредбите на приложението, посочено в параграф 1, а и на всички разпоредбите на настоящия Правилник за дейността като цяло. Мотивираното решение на председателя на Парламента се съобщава на вносителя.

3.   Въпросите се внасят в електронен формат. Всеки член на ЕП може да внесе най-много 20 въпроса в рамките на три последователни месеца.

4.   Даден въпрос може да бъде подкрепен и от други членове на ЕП освен неговия вносител. Тези въпроси се приспадат единствено от квотата за въпроси на вносителя съгласно параграф 3, но не и от квотата на подкрепящите ги членове на ЕП.

5.   Ако даден въпрос не може да получи отговор от адресата в срок от три седмици (въпрос от първостепенна важност) или в срок от шест седмици (въпрос, който не е от първостепенна важност) от предаването му на адресата, по искане на неговия вносител въпросът може да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия.

6.   Всеки член на Парламента може да внася по един въпрос от първостепенна важност месечно.

7.   Въпросите и всички отговори, включително свързаните с отговорите приложения, се публикуват на уебсайта на Парламента.

(1) Вж. приложение IІ.
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация