Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 130 : Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού (1). Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

2.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο. Ζητήματα που αφορούν το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφαση του Προέδρου δεν βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του παραρτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους. Η αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.

3.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών.

4.   Μια ερώτηση μπορεί να λάβει τη στήριξη και άλλων βουλευτών, πέραν του συντάκτη της. Οι ερωτήσεις αυτές προσμετρώνται όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ερωτήσεων της παραγράφου 3 μόνο για τον συντάκτη τους και όχι για τους βουλευτές που τις στηρίζουν.

5.   Όταν ο αποδέκτης μιας ερώτησης δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση εντός τριών εβδομάδων (ερώτηση με προτεραιότητα) ή εντός έξι εβδομάδων (ερώτηση χωρίς προτεραιότητα) από τη διαβίβασή της στον αποδέκτη, αυτή μπορεί, μετά από αίτημα του συντάκτη της, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής,

6.   Κάθε βουλευτής μπορεί να θέσει μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας κάθε μήνα.

7.   Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών παραρτημάτων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

(1) Βλέπε παράρτημα II.
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου