Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Juuli 2018
EPUB 160kPDF 862k
SISU
LIIDE
INDEKS
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
3. PEATÜKK : EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSED

Artikkel 130 : Kirjalikult vastatavad küsimused

1.   Iga parlamendiliige võib kooskõlas kodukorra lisas sätestatud kriteeriumidega (1) esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile või Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale kirjalikult vastatavaid küsimusi. Küsimuste sisu eest vastutavad ainuüksi nende esitajad.

2.   Küsimused esitatakse presidendile. Küsimuse lubatavuse otsustab president. Presidendi otsus ei põhine üksnes lõikes 1 osutatud lisa sätetel, vaid kodukorral üldisemalt. Presidendi põhistatud otsus tehakse küsimuse esitajale teatavaks.

3.   Küsimused esitatakse elektrooniliselt. Iga parlamendiliige võib kolmekuulise jooksva ajavahemiku vältel esitada kuni 20 küsimust.

4.   Küsimust võivad toetada ka teised parlamendiliikmed peale autori. Sellised küsimused lähevad lõikes 3 sätestatud küsimuste normi arvestuses üksnes küsimuse autori, mitte toetajate arvestusse.

5.   Kui adressaat ei ole küsimusele vastanud kolme nädala (prioriteetne küsimus) või kuue nädala (mitteprioriteetne küsimus) jooksul alates küsimuse talle edastamisest, võib selle esitaja taotlusel võtta vastutava komisjoni järgmise koosoleku päevakorda.

6.   Iga parlamendiliige võib esitada ühe prioriteetse küsimuse kuus.

7.   Küsimused ja vastused ning nende lisad avaldatakse parlamendi veebisaidil.

(1) Vt III lisa.
Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave