Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 3 : CEISTEANNA PARLAIMINTEACHA

Riail 130 : Ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn

1.   Féadfaidh aon Fheisire ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a dhíriú chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún nó chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála i gcomhréir le critéir arna leagan síos in iarscríbhinn a ghabhann leis na Rialacha Nós Imeachta seo. Is ar údair na gceisteanna a bheidh an fhreagracht iomlán as inneachar na gceisteanna sin. (1)

2.   Cuirfear ceisteanna faoi bhráid an Uachtaráin. Is é an tUachtarán a shocróidh saincheisteanna faoi inghlacthacht ceiste. Ní bheidh cinneadh an Uachtaráin bunaithe go heisiach ar fhorálacha na hiarscríbhinne dá dtagraítear i mír 1 ach beidh sé bunaithe ar fhorálacha na Rialacha Nós Imeachta seo i gcoitinne. Cuirfear cinneadh réasúnaithe an Uachtaráin in iúl don cheistitheoir.

3.   Déanfar ceisteanna a thíolacadh i bhformáid leictreonach. Féadfaidh gach Feisire fiche ceist ar a mhéad in aghaidh tréimhse leanúnach trí mhí a thíolacadh.

4.   Féadfaidh Feisirí eile seachas an t-údar cuidiú le ceist. Ní chuirfear na ceisteanna sin san áireamh ach in uaslíon ceisteanna an údair agus ní in uaslíon an chuiditheora faoi mhír 3.

5.   Más rud é nach féidir leis an seolaí ceist a fhreagairt laistigh de thréimhse trí seachtaine (ceist tosaíochta) nó de thréimhse sé seachtaine (ceist neamhthosaíochta) ón tráth ar cuireadh an cheist chuig an seolaí, féadfar, ar iarraidh ón údar, í a chur ar an gclár oibre don chéad chruinniú eile den choiste freagrach.

6.   Féadfaidh gach Feisire ceist tosaíochta amháin a chur síos ina aghaidh na míosa.

7.   Déanfar na ceisteanna agus na freagraí, lena n-áirítear aon iarscríbhinní a bhaineann leo, a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.

(1) Féach Iarscríbhinn II.
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil