Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu EuropejskiegoPDF
Ósma kadencja Parlamentu - Lipiec 2018
EPUB 186kPDF 1090k
SPIS TREŚCI
DODATEK
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ V : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 3 : PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 130 : Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

1.   Każdy poseł może wnosić pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do niniejszego Regulaminu (1). Wyłączną odpowiedzialność za treść pytań ponosi ich autor.

2.   Pytania są przekazywane Przewodniczącemu. Przewodniczący rozstrzyga kwestie dotyczące dopuszczalności pytań. Decyzja Przewodniczącego opiera się nie tylko na przepisach określonych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, ale także na ogólnych przepisach Regulaminu. Autor pytania zostaje powiadomiony o uzasadnionej decyzji Przewodniczącego.

3.   Pytania składa się w formie elektronicznej. Każdy poseł może złożyć maksymalnie dwadzieścia pytań w okresie trzech kolejnych miesięcy.

4.   Oprócz autora pytanie mogą poprzeć też inni posłowie. Zgodnie z ust. 3 pytania te zostaną zaliczone na poczet maksymalnej liczby pytań jedynie autorowi, a nie posłom popierającym pytanie.

5.   Jeśli adresat nie mógł udzielić odpowiedzi na dane pytanie w ciągu trzech tygodni (pytanie priorytetowe) lub sześciu tygodni (pytanie niepriorytetowe) od przekazania mu pytania, na wniosek autora może ono zostać wpisane do porządku dziennego następnego posiedzenia właściwej komisji.

6.   Każdy poseł może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.

7.   Pytania i wszelkie odpowiedzi, wraz z  dotyczącymi ich załącznikami, są publikowane na stronie internetowej Parlamentu.

(1) Zob. załącznik III.
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna