Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuPDF
8. volebné obdobie - Júl 2018
EPUB 213kPDF 1078k
OBSAH
DODATOK
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 130 : Otázky na písomné zodpovedanie

1.   Každý poslanec môže položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku (1). Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

2.   Otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu. Predseda Parlamentu rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu Parlamentu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení tohto rokovacieho poriadku všeobecne. Odôvodnené rozhodnutie predsedu Parlamentu sa oznámi autorovi otázky.

3.   Otázky sa predkladajú v elektronickom formáte. Každý poslanec môže predložiť najviac 20 otázok počas kĺzavého obdobia troch mesiacov.

4.   Otázku môžu podporiť poslanci, ktorí nie sú jej autormi. Tieto otázky sa započítavajú do maximálneho počtu otázok podľa odseku 3 autorovi, a nie podporcovi.

5.   Ak adresát nemôže otázku zodpovedať v lehote troch týždňov (prioritná otázka) alebo šiestich týždňov (nie prioritná otázka) od jej doručenia adresátovi, môže sa na žiadosť autora zaradiť do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru.

6.   Každý poslanec môže položiť jednu prioritnú otázku mesačne.

7.   Otázky a všetky odpovede vrátane ich súvisiacich príloh sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

(1) Pozri prílohu II.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne oznámenie