Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 3 : PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 130 : Frågor för skriftligt besvarande

1.   Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen (1). Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.

2.   Frågorna ska inges till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens motiverade beslut ska meddelas frågeställaren.

3.   Frågorna ska inges i elektroniskt format. Varje ledamot får inge högst tjugo frågor under en löpande tremånadersperiod.

4.   En fråga får stödjas av andra ledamöter än frågeställaren. Sådana frågor ska bara räknas in i frågeställarens och inte den stödjande ledamotens högsta antal frågor enligt punkt 3.

5.   Om en fråga inte kan besvaras av adressaten inom tre veckor (prioriterad fråga) eller sex veckor (icke-prioriterad fråga) efter översändandet till adressaten, får den på frågeställarens begäran föras upp på föredragningslistan till nästa sammanträde i det ansvariga utskottet.

6.   Varje ledamot får ställa en prioriterad fråga per månad.

7.   Frågor, samt svar på dessa, inbegripet eventuella tillhörande bilagor, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

(1) Se bilaga III.
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande