Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 6 : КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 138 : Консултации с Комитета на регионите

1.   Когато Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда консултации с Комитета на регионите, председателят започва процедурата на консултация и информира Парламента относно това.

2.   Всяка комисия може да поиска да се проведат консултации с Комитета на регионите по проблеми от общ характер или по конкретен въпрос.

В искането си Комисията определя срок, в който Комитетът на регионите да изрази становището си.

Исканията за консултация с Комитета на регионите се обявяват пред Парламента на следващата му месечна сесия и се считат за одобрени, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа от обявяването те да се поставят на гласуване.

3.   Изпратените от Комитета на регионите становища се изпращат за разглеждане от компетентната комисия.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация