Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 6 : RAADPLEGING VAN ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Artikel 138 : Raadpleging van het Comité van de Regio's

1.   Indien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziet in de raadpleging van het Comité van de Regio's, brengt de Voorzitter de raadplegingsprocedure op gang en stelt hij het Parlement daarvan op de hoogte.

2.   Een commissie kan verzoeken om raadpleging van het Comité van de Regio's over zaken van algemene aard of over specifieke onderwerpen.

De commissie geeft in haar verzoek aan binnen welke termijn van het Comité van de Regio's advies wordt verwacht.

Een verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's wordt aan het Parlement meegedeeld tijdens de eerstvolgende vergaderperiode en wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen 24 uur na de mededeling een verzoek wordt ingediend om een verzoek in stemming te brengen.

3.   Door het Comité van de Regio's uitgebrachte adviezen worden doorgezonden aan de bevoegde commissie.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling