Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 6 : SAMRÅD MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 138 : Samråd med Regionkommittén

1.   När det föreskrivs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att Regionkommittén ska höras ska talmannen inleda förfarandet genom vilket kommittén hörs och underrätta parlamentet om detta.

2.   Ett utskott får begära att Regionkommittén hörs i allmänna eller särskilda frågor.

Utskottet ska i sin begäran ange den tidsfrist inom vilken Regionkommittén ska yttra sig.

En begäran om att höra Regionkommittén ska tillkännages för parlamentet vid dess nästföljande plenarsammanträde och ska anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begär att den ska gå till omröstning.

3.   Yttranden från Regionkommittén ska hänvisas till det ansvariga utskottet.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande