Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 4 : FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSE AF ADFÆRDSREGLERNE

Artikel 166 : Sanktioner

1.   Ved grov forstyrrelse af mødet eller Parlamentets arbejde under tilsidesættelse af principperne i artikel 11 træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion.

Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til en mundtlig høring af det pågældende medlem.

Denne afgørelse meddeles det pågældende medlem gennem et anbefalet brev eller i hastetilfælde gennem betjentene.

Efter at det pågældende medlem er blevet underrettet om denne afgørelse, meddeles enhver sanktion, der er pålagt et medlem, af formanden i Parlamentet. Formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.

Når sanktionen er endelig, offentliggøres den på et synligt sted på Parlamentets websted og forbliver der i resten af valgperioden.

2.   Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er.

Der bør skelnes mellem på den ene side adfærd af visuel art, som kan tolereres, hvis den ikke er fornærmende, ærekrænkende, racistisk eller fremmedfjendsk og holdes inden for rimelige rammer, og på den anden side adfærd, der betyder aktivt forstyrrer Parlamentets aktiviteter.

3.   Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af følgende forholdsregler:

(a)   irettesættelse

(b)   fratagelse af retten til dagpenge i to til tredive dage

(c)   midlertidig, hel eller delvis udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på to til tredive mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af at adfærdsreglerne nøje overholdes

(d)   forbud mod at repræsentere Parlamentet i et blandet parlamentarisk udvalg, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i op til et år

(e)   i tilfælde af overtrædelse af fortrolighedsforpligtelserne, en begrænsning af rettighederne til at få adgang til fortrolige eller klassificerede oplysninger i op til et år.

4.   Foranstaltningerne i stk. 3, litra b)-e), kan fordobles i tilfælde af gentagne forseelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 165, stk. 3.

5.   Formanden kan endvidere forelægge et forslag for Formandskonferencen om udelukkelse eller fjernelse af medlemmet fra et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet, i overensstemmelse med proceduren fastlagt i artikel 21.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse