Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 180 : Jmenovité hlasování (1)

1.   Kromě případů stanovených v těchto článcích se hlasuje jmenovitě, požádá-li o to písemně politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nejpozději večer přede dnem hlasování, pokud předseda nestanoví jinou lhůtu.

Ustanovení článku 180 týkající se jmenovitého hlasování se nepoužijí na zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 4, 7 a 9 v rámci řízení souvisejících s poslaneckou imunitou.

2.   Každá politická skupina může v průběhu jednoho dílčího zasedání předložit nejvýše sto žádostí o jmenovité hlasování.

3.   Jmenovité hlasování se provede s použitím elektronického hlasovacího zařízení.

Nelze-li toto zařízení z technických důvodů použít, může se hlasovat v abecedním pořadí počínaje jménem poslance, kterého určí los. Předseda hlasuje jako poslední. Hlasování proběhne ústně a vyjádří se slovem „ano“, „ne“ nebo „zdržuji se“.

4.   Hlasování se zaznamená do zápisů ze zasedání podle politických skupin, přičemž jména poslanců jsou v abecedním pořadí a u každého je uvedeno, jak hlasoval.

(1) Čl. 180 odst. 3 a 4 se použije obdobně na výbory (viz článek 209).
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění