Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 208 : Hlasování ve výboru

1.   Aniž je dotčen čl. 66 odst. 3 o druhém čtení, pozměňovací návrhy nebo návrhy na zamítnutí předložené k projednání ve výboru musí vždy podepsat řádný člen příslušného výboru nebo jeho náhradník nebo spolupodepsat alespoň jeden takový člen.

2.   Hlasování ve výboru je platné, je-li přítomna čtvrtina jeho členů. Požádá-li však o to šestina členů výboru před začátkem hlasování, je hlasování platné, pouze pokud se jej zúčastní většina jeho členů.

3.   Jediné hlasování a konečné hlasování ve výboru o zprávě nebo stanovisku probíhá formou jmenovitého hlasování podle čl. 180 odst. 3 a 4. Hlasování o pozměňovacích návrzích a ostatní hlasování probíhá zvednutím ruky, pokud předseda výboru nerozhodne, že hlasování proběhne za použití elektronického hlasovacího zařízení nebo pokud čtvrtina členů výboru požádá o jmenovité hlasování.

Ustanovení čl. 208 odst. 3 týkající se jmenovitého hlasování se nepoužijí na zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 4, 7 a 9 v rámci řízení souvisejících s poslaneckou imunitou.

4.   S ohledem na předložené pozměňovací návrhy může výbor místo hlasování požádat zpravodaje o předložení nového návrhu, který by zohlednil co nejvíce pozměňovacích návrhů. Pro pozměňovací návrhy se stanoví nová lhůta.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění