Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Juuli 2018
EPUB 160kPDF 862k
SISU
LIIDE
INDEKS
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
1. PEATÜKK : KOMISJONID

Artikkel 208 : Komisjonis toimuvad hääletused

1.   Ilma et see piiraks artikli 66 lõike 3 kohaldamist seoses teise lugemisega, peab kõik komisjonis läbivaatamiseks esitatavad muudatusettepanekud või tagasilükkamise ettepaneku projektid allkirjastama või kaasallkirjastama vähemalt üks asjaomase komisjoni täis- või asendusliige.

2.   Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on veerand komisjoni liikmetest. Kui parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt kõrgele lävendile parlamendikomisjonis esitab enne hääletuse algust vastava taotluse, on hääletustulemus kehtiv ainult siis, kui hääletusel osales liikmete enamus.

3.   Üks hääletus ja/või lõpphääletus raporti või arvamuse üle toimub parlamendikomisjonis nimeliselt vastavalt artikli 180 lõigetele 3 ja 4. Hääletused muudatusettepanekute üle ja muud hääletused toimuvad käe tõstmisega, välja arvatud juhul, kui koosoleku juhataja otsustab kasutada elektroonilist hääletust või kui parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt kõrgele lävendile parlamendikomisjonis nõuab nimelist hääletust.

Artikli 208 lõike 3 sätteid, mis käsitlevad nimelist hääletust, ei kohaldata artikli 8 lõikes 2 ja artikli 9 lõigetes 4, 7 ja 9 käsitletud raportitele parlamendiliikme puutumatusega seonduvates asjades.

4.   Komisjon võib esitatud muudatusettepanekute hääletusele panemise asemel paluda raportööril esitada uus projekt, milles võetaks muudatusettepanekuid võimalikult suures ulatuses arvesse. Sellisel juhul määratakse muudatusettepanekute esitamiseks uus tähtaeg.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave