Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 210a : Процедура за извършване от комисиите на справки с поверителна информация, получена от Парламента

1.   Когато Парламентът е правно задължен да третира получена информация като „поверителна информация“, председателят на компетентната комисия автоматично прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи, предвидена в параграф 3.

2.   Без да се засяга параграф 1 и при липса на законово задължение получената информация да се третира като „поверителна информация“, всяка комисия може да прилага, по писмено или устно искане на някой от своите членове и по своя преценка, процедурата за разглеждане на поверителни документи, предвидена в параграф 3, спрямо информацията или документа, посочени в искането. За вземането на решение дали да се прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи в този случай се изисква мнозинство от две трети от присъстващите членове.

3.   Когато председателят на комисията е обявил, че ще се  прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи, в заседанието участват само членовете на комисията и длъжностни лица и експерти, които предварително са били определени от председателя и чието присъствие е абсолютно необходимо.

Документите се раздават в началото на заседанието и се събират отново в края му.  Те са номерирани. Не се допускат воденето на бележки и фотокопирането на документите.

В протокола от заседанието не се отразяват разискванията по точката, предмет на процедурата за разглеждане на поверителни документи. В протокола може да бъде записано само съответното решение, ако има такова.

4.   Членове на ЕП, или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг в комисията, която(които) е(са) приложила(-и) процедурата за разглеждане на поверителни документи, могат да поискат разглеждането на случаи на нарушение на изискването за поверителност. Искането може да се включи в дневния ред на следващото заседание на комисията. С мнозинство от своите членове комисията може да реши да отнесе въпроса до председателя за допълнително разглеждане съгласно членове 11 и 166.

Настоящият член се прилага, доколкото приложимата правна рамка относно обработката на поверителна информация предвижда възможността да се ползва поверителна информация за справка по време на заседания при закрити врати извън обезопасените съоръжения.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация