Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Juli 2018
EPUB 171kPDF 971k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 210a : Procedure for et udvalgs behandling af fortrolige oplysninger, der modtages af Parlamentet

1.   Når Parlamentet er retligt forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige oplysninger, anvender formanden for det kompetente udvalg automatisk den i stk. 3 fastsatte fortrolighedsprocedure.

2.   Uden at dette berører stk. 1, og i mangel af en retlig forpligtelse til at behandle  de modtagne oplysninger som fortrolige oplysninger, kan ethvert udvalg på eget initiativ efter skriftlig eller mundtlig anmodning fra et af sine medlemmer anvende den i stk. 3 fastsatte fortrolighedsprocedure i forbindelse med nærmere angivne oplysninger eller dokumenter. Der kræves i et sådant tilfælde et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer for at vedtage en afgørelse om anvendelse af fortrolighedsproceduren.

3.   Har udvalgets formand erklæret, at fortrolighedsproceduren anvendes, må kun udvalgets medlemmer samt et stærkt begrænset antal tjenestemænd og sagkyndige, der på forhånd er udpeget af formanden, overvære mødet.

Dokumenterne, der skal være nummererede, omdeles ved mødets begyndelse og indsamles ved dets afslutning. Der må ikke tages notater eller fotokopier.

I protokollen fra mødet omtales ingen enkeltheder fra behandlingen af det punkt, som er behandlet fortroligt. Kun en eventuel afgørelse kan nævnes i protokollen.

4.   Medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den middelhøje tærskel i udvalget, som har indledt proceduren, kan anmode om at få undersøgt, om der er sket brud på tavshedspligten. Denne anmodning kan opføres på dagsordenen for det næste udvalgsmøde. Udvalget kan med et flertal af sine medlemmer beslutte at forelægge formanden sagen til yderligere behandling, jf. artikel 11 og 166.

Denne artikel finder anvendelse i det omfang, de gældende retlige rammer vedrørende behandling af fortrolige oplysninger giver mulighed for at konsultere de fortrolige oplysninger i et møde for lukkede døre uden for sikrede faciliteter.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse