Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2018
EPUB 230kPDF 1234k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 210α : Διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξέταση από επιτροπή εμπιστευτικών πληροφοριών που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο

1.   Όταν το Κοινοβούλιο υπέχει νομική υποχρέωση να διαχειριστεί πληροφορίες που λαμβάνει ως εμπιστευτικές, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής εφαρμόζει αυτοδικαίως την εμπιστευτική διαδικασία όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και εφόσον δεν υφίσταται νομική υποχρέωση διαχείρισης των πληροφοριών που έχει λάβει ως εμπιστευτικών, οποιαδήποτε επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει την εμπιστευτική διαδικασία της παραγράφου 3 με δική της πρωτοβουλία για πληροφορία ή έγγραφο που προσδιορίζει με γραπτό ή προφορικό του αίτημα οποιοδήποτε μέλος της. Για να ληφθεί απόφαση περί εφαρμογής της εμπιστευτικής διαδικασίας σε τέτοια περίπτωση απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.

3.   Μόλις ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώσει την εφαρμογή της εμπιστευτικής διαδικασίας, παρίστανται στη συνεδρίαση μόνο τα μέλη της επιτροπής και υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων από τον πρόεδρο και των οποίων η παρουσία είναι απολύτως αναγκαία.

Τα έγγραφα διανέμονται στην αρχή της συνεδρίασης και συλλέγονται ξανά στο τέλος της. Είναι αριθμημένα. Δεν λαμβάνονται σημειώσεις και φωτοαντίγραφα.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης ουδεμία λεπτομέρεια αναφέρουν όσον αφορά τη συζήτηση επί του σημείου η εξέταση του οποίου έγινε σύμφωνα με την εμπιστευτική διαδικασία. Μόνο η σχετική απόφαση, εφόσον υπάρξει, μπορεί να καταγράφεται.

4.   Η εξέταση των περιπτώσεων παραβίασης της εμπιστευτικότητας μπορεί να ζητηθεί από μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο που εφάρμοσε την εμπιστευτική διαδικασία. Το εν λόγω αίτημα μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των μελών της, να υποβάλει το ζήτημα στον Πρόεδρο για περαιτέρω εξέταση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 166.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατά το μέτρο που το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης των εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών εκτός των ασφαλών εγκαταστάσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου