Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VIII : COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 1 : COISTÍ

Riail 210a : Nós imeachta do chomhairliúchán coiste i ndáil le faisnéis rúnda a fhaigheann an Pharlaimint

1.   I gcás ina bhfuil an Pharlaimint faoi oibleagáid dhlíthiúil déileáil le faisnéis a fuarthas mar fhaisnéis rúnda, cuirfidh Cathaoirleach an choiste fhreagraigh an nós imeachta rúndachta a leagtar amach i mír 3 i bhfeidhm go huathoibríoch.

2.   Gan dochar do mhír 1, in éagmais aon oibleagáid dhlíthiúil déileáil leis an bhfaisnéis a fuarthas mar fhaisnéis rúnda, féadfaidh aon choiste an nós imeachta rúndachta a leagtar amach i mír 3 a chur i bhfeidhm ar a thairiscint féin i dtaca le píosa faisnéise nó le doiciméad arna sonrú ag duine dá chomhaltaí in iarraidh i scríbhinn nó in iarraidh ó bhéal. Beidh tromlach dhá thrian de na comhaltaí atá i láthair ag teastáil i gcomhair cinnidh a ghlacadh chun an nós imeachta rúndachta a chur i bhfeidhm i gcás den sórt sin.

3.   A luaithe a dhearbhaíonn cathaoirleach an choiste go bhfuil an nós imeachta rúndachta curtha i bhfeidhm, ní fhéadfaidh a bheith i láthair ag an gcruinniú ach amháin comhaltaí an choiste agus oifigigh agus saineolaithe a bheidh ainmnithe roimh ré ag an gCathaoirleach agus a mbeidh sé fíor-riachtanach go mbeidh siad i láthair.

Déanfar na doiciméid a dháileadh ag tús an chruinnithe agus baileofar arís iad ag an deireadh. Beidh siad uimhrithe. Ní fhéadfar aon nótaí a ghlacadh ná aon fhótachóip a dhéanamh.

Ní dhéanfar an plé ar an mír a pléadh faoin nós imeachta rúndachta a lua i miontuairiscí an chruinnithe. Ní fhéadfar ach an cinneadh ábhartha, más ann, a thaifeadadh.

4.   Féadfaidh comhaltaí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a shroicheann an meántairseach ar a laghad sa choiste a mbeidh nós imeachta rúndachta curtha i bhfeidhm aige a iarraidh go mbreithneofar sárú rúndachta. Féadfar an iarraidh sin a chur ar an gclár oibre den chéad chruinniú eile den choiste. Le tromlach dá chomhaltaí, féadfaidh an coiste cinneadh a dhéanamh an t-ábhar a chur faoi bhráid an Uachtaráin lena bhreithniú tuilleadh faoi Riail 11 agus Riail 166.

Beidh feidhm ag an Riail seo sa mhéid agus a sholáthraíonn an creat dlíthiúil is infheidhme maidir le cóireáil faisnéise rúnda don fhéidearthacht an fhaisnéis rúnda a cheadú ag cruinniú i gceamara lasmuigh de na saoráidí slána.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil