Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
1. FEJEZET : BIZOTTSÁGOK

210a. cikk : A Parlamenthez beérkező bizalmas információk parlamenti bizottsági vizsgálatára vonatkozó eljárás

1.   Ha a Parlamentnek jogi kötelezettsége, hogy bizalmas információként kezelje a hozzá eljuttatott információkat, az illetékes bizottság elnöke automatikusan a (3) bekezdésben megállapított bizalmas eljárást alkalmazza.

2.   Az (1) bekezdés sérelme nélkül az eljuttatott információk „bizalmas információként” való kezelésére vonatkozó jogi kötelezettség hiányában minden bizottság jogosult a (3) bekezdésben említett bizalmas eljárás alkalmazására egy tagjának az általa megjelölt információra vagy dokumentumra vonatkozó, írásban vagy szóban tett kérelme alapján. Ilyen esetben a bizalmas eljárás alkalmazásáról szóló határozat elfogadásához a jelen lévő tagok kétharmados többsége szükséges.

3.   Ha a bizottság elnöke bizalmas eljárás alkalmazása mellett határozott, az ülésen csak a bizottság tagjai és az elnök által előre kijelölt azon tisztviselők és szakértők vehetnek részt, akiknek jelenléte szigorú értelemben véve szükséges.

A dokumentumokat az ülés elején ki kell osztani, majd az ülés végén össze kell gyűjteni. A dokumentumokat meg kell számozni. Semmiféle feljegyzés és fénymásolat nem készíthető.

Az ülés jegyzőkönyve nem tehet említést a bizalmas eljárás alá vont ügy tárgyalásáról. Kizárólag az esetlegesen e tárgyban hozott határozatot lehet jegyzőkönyvbe venni.

4.   A bizalmas eljárást alkalmazó bizottságból legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kérheti a titoktartási kötelezettség megsértésének vizsgálatát. E kérelem a következő bizottsági ülés napirendjére tűzhető. A bizottság tagjai többségével határozhat úgy, hogy a 11. és a 166. cikk értelmében az ügyet vizsgálat céljából az Elnök elé terjeszti.

Ez a cikk abban a mértékben alkalmazandó, amennyiben a bizalmas információk kezelésére vonatkozó jogi keret lehetővé teszi a bizalmas információ megtekintését zárt ülésen, biztonságos helyiségeken kívül.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat