Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2018 m. liepos mėn.
EPUB 172kPDF 1011k
TURINYS
PRIEDĖLIS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

210a straipsnis : Komiteto susipažinimo su Parlamento gauta konfidencialia informacija procedūra

1.   Kai Parlamentas teisiškai privalo tvarkyti informaciją, kuri gauta ir pažymėta kaip konfidenciali informacija, atsakingo komiteto pirmininkas iš karto taiko 3 dalyje nustatytą konfidencialumo procedūrą.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, jei nėra jokių teisinių pareigų gautą informaciją tvarkyti kaip konfidencialią informaciją, visi komitetai gali savo iniciatyva taikyti 3 dalyje nustatytą konfidencialumo procedūrą informacijai ar dokumentui, kurį raštu ar žodžiu yra nurodęs vienas iš jo komiteto narių. Tokiu atveju sprendimas taikyti konfidencialumo procedūrą priimamas, kai tam pritaria du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių narių.

3.   Kai komiteto pirmininkas paskelbia, kad bus taikoma konfidencialumo procedūra, posėdyje leidžiama dalyvauti tik komiteto nariams ir pareigūnams bei ekspertams, kuriuos iš anksto paskyrė pirmininkas ir kurių dalyvavimas posėdyje yra tikrai būtinas.

Dokumentai išdalijami posėdžio pradžioje ir jie vėl surenkami posėdžio pabaigoje. Jie sunumeruojami. Neleidžiama nieko pasižymėti ir daryti kopijų.

Posėdžio protokole klausimo, kuriam buvo taikyta konfidencialumo procedūra, nagrinėjimas neminimas. Įrašomas tik atitinkamas sprendimas, jei toks priimamas.

4.   Ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), pritaikę konfidencialumo procedūrą, gali pateikti prašymą išnagrinėti, ar nebuvo pažeistas slaptumas. Šis prašymas gali būti įrašytas į kito komiteto posėdžio darbotvarkę. Jei tam pritaria dauguma komiteto narių, komitetas gali nuspręsti klausimą perduoti Parlamento pirmininkui svarstyti toliau pagal 11 ir 166 straipsnius.

Šis straipsnis taikomas ta apimtimi, kiek taikytinoje teisės sistemoje, susijusioje su konfidencialios informacijos tvarkymu, numatyta galimybė susipažinti su konfidencialia informacija uždarame posėdyje, vykstančiame ne saugiose patalpose.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas