Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2018. gada jūlijs
EPUB 168kPDF 1016k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA : KOMITEJAS

210.a pants : Procedūra, ko piemēro, ja komiteja izskata konfidenciālu informāciju, ko saņēmis Parlaments

1.   Ja Parlamentam ir juridisks pienākums izskatīt saņemto informāciju kā konfidenciālu informāciju, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs automātiski piemēro 3. punktā noteikto konfidencialitātes procedūru.

2.   Neskarot šī panta 1. punktu un ja nav juridiska pienākuma izskatīt saņemto informāciju kā konfidenciālu informāciju, ikvienai komitejai ir tiesības pēc savas iniciatīvas piemērot konfidencialitātes procedūru informācijai vai dokumentam, ko rakstiskā vai mutiskā pieprasījumā norādījis kāds tās loceklis. Lai pieņemtu lēmumu piemērot konfidencialitātes procedūru šādā gadījumā, ir vajadzīgs divu trešdaļu klātesošo deputātu vairākums.

3.   Ja komitejas priekšsēdētājs ir pasludinājis, ka tiek piemērota konfidencialitātes procedūra, sanāksmē var piedalīties tikai komitejas locekļi un komitejas priekšsēdētāja iepriekš izraudzīti ierēdņi un eksperti, kuru klātbūtne ir patiesi nepieciešama.

Sanāksmes sākumā dokumentus izdala un tās beigās savāc. Dokumenti ir numurēti. Nedrīkst izdarīt piezīmes, un dokumentus nedrīkst kopēt.

Jautājumu, kas izskatīts, piemērojot konfidencialitātes procedūru, sanāksmes protokolā nereģistrē. Protokolā var reģistrēt vienīgi attiecīgo lēmumu, ja tāds ir pieņemts.

4.   Deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits komitejā sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, var prasīt, lai izskata jautājumu par konfidencialitātes neievērošanu. Šo jautājumu var iekļaut komitejas nākamās sanāksmes darba kārtībā. Komiteja ar tās locekļu balsu vairākumu var nolemt iesniegt šo jautājumu Parlamenta priekšsēdētājam turpmākai izskatīšanai saskaņā ar 11. un 166. pantu.

Šis pants attiecas tiktāl, ciktāl piemērojamais tiesiskā regulējuma ietvars attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju paredz iespēju iepazīties ar konfidenciālu informāciju sanāksmē aiz slēgtām durvīm, kas notiek ārpus drošajām telpām.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums