Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 210 bis : Procedure voor de raadpleging door een commissie van door het Parlement ontvangen vertrouwelijke informatie

1.   Wanneer het Parlement rechtens verplicht is ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen, past de voorzitter van de bevoegde commissie automatisch de in lid 3 neergelegde vertrouwelijkheidsprocedure toe.

2.   Onverminderd lid 1, en bij ontstentenis van een juridische verplichting om de ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen, kan elke commissie op eigen initiatief de in lid 3 neergelegde vertrouwelijkheidsprocedure toepassen op een in een schriftelijk of mondeling verzoek door een van haar leden aangewezen inlichting of stuk. Voor de goedkeuring van een besluit tot toepassing van de vertrouwelijkheidsprocedure is in een dergelijk geval een meerderheid van twee derde van het aantal aanwezige leden vereist.

3.   Zodra de commissievoorzitter heeft verklaard dat de vertrouwelijkheidsprocedure wordt gevolgd, wordt de vergadering alleen nog bijgewoond door de commissieleden, alsmede de op voorhand door de voorzitter aangewezen ambtenaren en deskundigen van wie de aanwezigheid strikt noodzakelijk is.

De stukken worden aan het begin van de vergadering rondgedeeld en na afloop weer opgehaald. De stukken zijn genummerd. Er mogen geen aantekeningen of kopieën worden gemaakt.

In de notulen van de vergadering wordt geen enkel detail van de behandeling van het volgens de vertrouwelijkheidsprocedure behandelde agendapunt vermeld. Enkel het besluit mag in de notulen worden vermeld, zo er een besluit genomen is.

4.   Leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken in een commissie die de vertrouwelijkheidsprocedure heeft toegepast, kunnen verzoeken om een schending van de geheimhoudingsplicht te behandelen. Dit verzoek kan op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering worden geplaatst. De commissie kan bij meerderheid van haar leden besluiten de zaak aan de Voorzitter voor te leggen voor verdere behandeling overeenkomstig de artikelen 11 en 166.

Dit artikel is van toepassing voor zover het toepasselijke rechtskader met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie voorziet in de mogelijkheid om de vertrouwelijke informatie te raadplegen in een vergadering achter gesloten deuren buiten de beveiligde ruimten.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling