Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - julij 2018
EPUB 198kPDF 999k
VSEBINA
DODATEK
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 210a : Postopek za posvetovanje z odborom o zaupnih informacijah, ki jih prejme Parlament

1.   Kadar je Parlament pravno obvezan, da prejete informacije obravnava kot zaupne, predsednik pristojnega odbora po uradni dolžnosti uporabi postopek zaupne obravnave, določen v odstavku 3.

2.   Če ni nobene pravne obveznosti, da se prejete informacije obravnavajo kot zaupne, lahko vsak odbor brez poseganja v odstavek 1 na lastno pobudo uporabi postopek zaupne obravnave iz odstavka 3 za informacije ali dokumente, ki jih navede eden od njegovih članov v pisni ali ustni zahtevi. V tem primeru je za sprejetje odločitve o uporabi postopka zaupne obravnave potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.

3.   Ko predsednik odbora razglasi, da se uporablja postopek zaupne obravnave, so na seji navzoči le člani odbora ter uradniki in strokovnjaki, ki jih je predsednik odbora predhodno imenoval in katerih navzočnost je nujno potrebna.

Dokumenti se razdelijo na začetku seje, na koncu pa poberejo. Biti morajo oštevilčeni. Zabeležke in fotokopije niso dovoljene.

V zapisniku seje se podrobnosti razprave o točki, obravnavani po zaupnem postopku, ne navedejo. Zapiše se lahko le morebitna odločitev v zvezi s tem.

4.   Preučitev kršitve zaupnosti lahko zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag v odboru, ki je uporabil postopek zaupne obravnave. Ta zahteva se lahko uvrsti na dnevni red naslednje seje odbora. Odbor se lahko z večino glasov svojih članov odloči, da bo zadevo predložil predsedniku v nadaljnjo obravnavo v skladu s členoma 11 in 166.

Ta člen se uporablja, če veljavni pravni okvir v zvezi z obravnavo zaupnih informacij zagotavlja možnost vpogleda v zaupne informacije na seji za zaprtimi vrati zunaj zavarovanih prostorov.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo