Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Juli 2018
EPUB 171kPDF 975k
INNEHÅLL
TILLÄGG
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 210a : Förfarande för ett utskotts behandling av konfidentiella uppgifter som mottagits av Europaparlamentet

1.   När parlamentet har en rättslig skyldighet att behandla uppgifter som mottagits som konfidentiella uppgifter ska ordföranden för det ansvariga utskottet omedelbart tillämpa sekretessförfarandet i punkt 3.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 och i avsaknad av varje rättslig skyldighet att behandla de uppgifter som mottagits som konfidentiella uppgifter har varje utskott rätt att på eget initiativ tillämpa sekretessförfarandet i punkt 3 på en uppgift eller en handling som anges av en av dess ledamöter i en muntlig eller skriftlig begäran. En majoritet bestående av två tredjedelar av de närvarande ledamöterna krävs för ett beslut om att tillämpa sekretessförfarandet i ett sådant fall.

3.   Har utskottets ordförande väl förklarat att sekretessförfarandet ska tillämpas har endast utskottets ledamöter samt tjänstemän och sakkunniga som på förhand utsetts av ordföranden och vars närvaro är absolut nödvändig rätt att närvara vid sammanträdet.

Handlingarna ska delas ut vid sammanträdets början och samlas in vid dess slut. De ska vara numrerade. Inga anteckningar får föras och fotokopiering är inte tillåten.

Protokollet från sammanträdet ska inte redogöra för behandlingen av en punkt som behandlas enligt sekretessförfarandet. Endast ett eventuellt beslut får föras till protokollet.

4.   Ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i det utskott som tillämpat sekretessförfarandet får begära en prövning av en överträdelse av tystnadsplikten. Denna begäran får föras upp på föredragningslistan för nästa utskottssammanträde. Med en majoritet av ledamöterna får utskottet besluta att förelägga talmannen frågan för ytterligare behandling enligt artiklarna 11 och 166.

Denna artikel ska tillämpas i den mån den tillämpliga rättsliga ramen för hantering av konfidentiell information föreskriver en möjlighet till konsultation av konfidentiella uppgifter vid ett sammanträde inom stängda dörrar utanför de säkra utrymmena.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande