Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 211 : Veřejná slyšení o občanských iniciativách

1.   Poté, co Komise zveřejnila občanskou iniciativu v příslušném registru v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 (1), předseda Evropského parlamentu na návrh předsedy Konference předsedů výborů:

(a)   uloží výboru příslušnému pro danou otázku na základě přílohy V, aby uspořádal veřejné slyšení v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 211/2011; výbor příslušný pro petice je automaticky přidružen podle článku 54 jednacího řádu;

(b)   je-li téma dvou či více občanských iniciativ zveřejněných v příslušném registru na základě čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 211/2011 podobné, může po konzultaci s organizátory rozhodnout, že bude uspořádáno společné veřejné slyšení, na kterém se bude ke všem dotčeným občanským iniciativám přistupovat stejně.

2.   Věcně příslušný výbor:

(a)   prověří, zda jsou organizátoři Komisí přijati na patřičné úrovni v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 211/2011;

(b)   v případě potřeby za pomoci Konference předsedů výborů zajistí, aby se Komise na pořádání daného veřejného slyšení řádně podílela a aby byla při té příležitosti zastoupena na patřičné úrovni.

3.   Předseda věcně příslušného výboru svolá veřejné slyšení na vhodné datum, vždy však do tří měsíců od předložení iniciativy Komisi v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 211/2011.

4.   Věcně příslušný výbor uspořádá veřejné slyšení v Parlamentu, případně ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie, které si přejí se jej zúčastnit. K účasti může přizvat i další zainteresované strany.

Věcně příslušný výbor pozve skupinu osob zastupující organizátory, jejímž členem je vždy alespoň jedna z kontaktních osob uvedených v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 211/2011 a která danou iniciativu představí na slyšení.

5.   Předsednictvo přijme v souladu s podmínkami, které byly dohodnuty s Komisí, pravidla týkající se náhrady veškerých vzniklých nákladů.

6.   Předseda Parlamentu může výkonem pravomocí na základě tohoto článku pověřit místopředsedu a předseda Konference předsedů výborů může takto pověřit jiného předsedu výboru.

7.   Pokud jsou splněny podmínky stanovené v článcích 54 nebo 55, použijí se tato ustanovení obdobně pro ostatní výbory. Použijí se rovněž články 201 a 201a.

Na veřejná slyšení o občanských iniciativách se nevztahuje čl. 25 odst. 9.

8.   Nepředloží-li Komise v návaznosti na občanskou iniciativu, která jí byla úspěšně předložena podle článku 9 nařízení (EU) č. 211/2011, návrh právního aktu do dvanácti měsíců poté, co k ní vydala kladné stanovisko a ve sdělení uvedla opatření, která hodlá učinit, může věcně příslušný výbor ve spolupráci s organizátory občanské iniciativy uspořádat slyšení a v případě potřeby zahájit postup podle článku 46 jednacího řádu s cílem uplatnit právo Parlamentu žádat Komisi o předložení příslušného návrhu.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65.11.3.2011, s. 11).
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění