Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA XII : PRAVOMOCI TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÝCH POLITICKÝCH STRAN A EVROPSKÝCH POLITICKÝCH NADACÍ

Článek 224 : Pravomoci předsednictva (vypouští se) (1)

1.    Předsednictvo rozhoduje o žádostech politických stran na evropské úrovni o financování a přijímá rozhodnutí o rozdělení prostředků mezi dotčené politické strany. Vypracuje seznam příjemců a přidělených částek.

2.   Předsednictvo rozhodne o případném pozastavení nebo snížení financování a o zpětném získání neoprávněně vyplacených částek.

3.   Po ukončení rozpočtového roku schválí předsednictvo závěrečnou zprávu o činnosti a závěrečné vyúčtování politické strany, která prostředky obdržela.

4.   Za podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 může předsednictvo poskytnout technickou pomoc politickým stranám na evropské úrovni na základě jejich návrhů. Předsednictvo může v určitých případech pověřit rozhodnutím o poskytnutí technické pomoci generálního tajemníka.

5.   Ve všech případech uvedených v odstavcích 1 až 4 jedná předsednictvo na základě návrhu generálního tajemníka. S výjimkou případů uvedených v odstavcích 1 a 4 vyslechne předsednictvo před vydáním rozhodnutí zástupce dotčené politické strany. Předsednictvo si může kdykoli vyžádat stanovisko Konference předsedů.

6.   Pokud Parlament po ověření zjistí, že politická strana na evropské úrovni nedodržuje zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, rozhodne předsednictvo o vyloučení této strany z financování.

(1) Článek 224 ve svém stávajícím znění je i nadále použitelný, pokud jde o akty a závazky týkající se financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni na rozpočtové roky 2014, 2015, 2016 a 2017, které jsou podle článku 40 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 dosud upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni a pravidly pro jejich financování. Viz rovněž poznámky pod čarou u článků  223a and 225.
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění