Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA XIII : UPLATŇOVÁNÍ A ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU

Článek 226 : Uplatňování jednacího řádu

1.   Jestliže vznikne pochybnost týkající se uplatnění nebo výkladu tohoto jednacího řádu, může předseda postoupit věc příslušnému výboru k posouzení.

Pokud taková pochybnost vznikne v průběhu práce výboru a souvisí s ní, mohou tak učinit předsedové výborů.

2.   Výbor rozhodne, zda je nutno navrhnout změnu jednacího řádu. V takovém případě postupuje podle článku 227.

3.   Jestliže výbor rozhodne, že postačí podat výklad jednacího řádu, zašle svůj výklad předsedovi, který informuje Parlament na jeho dalším dílčím zasedání.

4.   Jestliže politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty zpochybní výklad výboru do 24 hodin po jeho oznámení, hlasuje o věci Parlament. Text je přijat většinou odevzdaných hlasů za předpokladu, že je přítomna alespoň jedna třetina všech poslanců. V případě jeho zamítnutí je věc vrácena výboru.

5.   Nezpochybněné výklady a výklady přijaté Parlamentem se připojí v kurzívě jako vysvětlující poznámky k příslušnému článku nebo článkům jednacího řádu.

6.   Vysvětlující poznámky musí být zohledněny při budoucím uplatnění a výkladu příslušných článků.

7.   Jednací řád a výklady pravidelně přezkoumává příslušný výbor.

8.   Pokud tento jednací řád uděluje práva určitému počtu poslanců, upraví se tento počet automaticky na nejbližší celé číslo představující stejné poměrné zastoupení poslanců v Parlamentu, kdykoli se změní celkový počet poslanců Parlamentu, zejména v důsledku rozšíření Evropské unie.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění