Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
II.   Vystymosi komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos vystymosi ir bendradarbiavimo politikos skatinimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, visų pirma:

a)   dvišalį ir atitinkamose tarptautinėse organizacijose bei tarpparlamentiniuose organuose vykdomą politinį dialogą su besivystančiomis šalimis,
b)   pagalbą besivystančioms šalims ir bendradarbiavimo su šiomis šalimis susitarimus, visų pirma veiksmingo pagalbos lėšų teikimo priežiūrą ir rezultatų vertinimą, įskaitant priemones, susijusias su skurdo panaikinimu,
c)   valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu įgyvendinamos politikos sąsajų stebėjimą,
d)   demokratinių vertybių, gero valdymo ir žmogaus teisių skatinimą besivystančiose šalyse,
e)   politikos nuoseklumo vystymosi politikos atžvilgiu įgyvendinimą, stebėseną ir didinimą;

2.   visus su vystomojo bendradarbiavimo priemone (VBP), Europos plėtros fondu (EPF) – glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais – ir Humanitarinės pagalbos priemone susijusius teisės aktus, pagal šias priemones vykdomų veiksmų planavimą ir tikrinimą, taip pat visus klausimus, susijusius su humanitarine pagalba besivystančiose šalyse ir politika, kuria jie grindžiami;

3.   klausimus, susijusius su AKR-EB partnerystės susitarimu, bei santykius su atitinkamais organais;

4.   klausimus, susijusius su užjūrio šalimis ir teritorijomis (UŠT);

5.   Parlamento dalyvavimą rinkimų stebėjimo misijose, jei reikia, bendradarbiaujant su kitais susijusiais komitetais ir delegacijomis.

Komitetas koordinuoja tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas