Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuPDF
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA V : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XIX.   Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   vymedzenie, presadzovanie a ochranu práv žien v Únii a s tým súvisiace opatrenia Únie;

2.   presadzovanie práv žien v tretích krajinách;

3.   politiku rovnakých príležitostí vrátane presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci;

4.   odstraňovanie všetkých foriem násilia a diskriminácie z dôvodu pohlavia;

5.   uplatňovanie a ďalšie zavádzanie zásady rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach;

6.   monitorovanie a uplatňovanie medzinárodných dohôd a dohovorov týkajúcich sa práv žien;

7.   podporovanie informovanosti o právach žien.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. mája 2019Právne oznámenie