Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 1 : ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 5 : Привилегии и имунитети

1.   Членовете на ЕП се ползват с привилегиите и имунитетите, установени в Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

2.   При упражняването на правомощията си във връзка с привилегиите и имунитетите Парламентът се стреми да запази неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и да осигури независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.

3.   При поискване от член на ЕП и при условие че председателят на ЕП даде своето разрешение, Европейският съюз му издава разрешение за преминаване на Европейския съюз, което му дава възможност да се движи свободно в държавите членки и в други държави, които го признават за валиден пътен документ.

4.   За целите на изпълнението на своите парламентарни задължения, всички членове на ЕП имат право да участват активно в работата на комисиите и делегациите на Парламента в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник за дейността.

5.   Членовете на ЕП имат право да преглеждат всички досиета на Парламента или на комисиите, с изключение на личните досиета и сметки, които могат да бъдат преглеждани само от членовете на ЕП, за които те се отнасят. Изключенията от това правило, относно работа с документи, до които може да бъде отказан публичен достъп съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1), са предвидени в член 210а.

На член на ЕП може да бъде отказано, със съгласието на Бюрото и въз основа на мотивирано решение, правото да прегледа документ на Парламента, ако Бюрото след изслушване на съответния член на ЕП стигне до заключението, че подобен преглед може да доведе до недопустимо накърняване на институционалните интереси на Парламента или на обществения интерес и че прегледът е поискан от въпросния член на ЕП по частни и лични причини. В срок от един месец след съобщаването на решението членът на ЕП може да го обжалва с писмена жалба. За да бъдат допустими, писмените жалби трябва да бъдат мотивирани. Парламентът взема решение по жалбата без разисквания по време на месечната сесия, следваща подаването на жалбата.

По отношение на достъпа до поверителна информация се прилагат правилата, установени в междуинституционалните споразумения, сключени от Парламента относно обработката на поверителна информация (2) и вътрешните правила за тяхното прилагане, приети от компетентните органи на Парламента (3).

(1) Регламент (EО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(2) Междуинституционално споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 1). Рамково споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47). Междуинституционално споразумение от 12 март 2014 г. между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (OВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1).
(3) Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2002 г. относно прилагането на междуинституционалното споразумение относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (OВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 4). Решение на Бюрото от 15 април 2013 г. относно правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент (OВ C 96, 1.4.2014 г., стр. 1).
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация