Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
1. NODAĻA : EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI

5. pants : Privilēģijas un imunitāte

1.   Deputāti izmanto privilēģijas un imunitāti, kas noteiktas Protokolā Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

2.   Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlaments rīkojas tā, lai saglabātu savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošinātu deputātu neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus. Deputāta imunitāte nav viņa personīgā privilēģija, bet gan visa Parlamenta un tā deputātu neatkarības garantija.

3.   Eiropas Savienība pēc deputāta ieprasījuma un ar nosacījumu, ka ir saņemta Parlamenta priekšsēdētāja atļauja, deputātiem izdod Eiropas Savienības ceļošanas atļaujas, kas ļauj deputātiem brīvi pārvietoties dalībvalstīs un citās valstīs, kuras šādas ceļošanas atļaujas atzīst par derīgiem ceļošanas dokumentiem.

4.   Deputātiem ir tiesības saskaņā ar Reglamenta noteikumiem aktīvi piedalīties Parlamenta komiteju un delegāciju darbā, lai pildītu savus parlamentāros pienākumus.

5.   Deputātiem ir tiesības iepazīties ar jebkuriem dokumentiem, kas ir Parlamenta vai kādas komitejas rīcībā, izņemot personas lietas un privātos kontus, kuri pieejami tikai attiecīgajiem deputātiem. Atkāpes no šiem noteikumiem attiecībā uz dokumentiem, kuriem var liegt publisku piekļuvi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (1), ir izklāstītas Reglamenta 210.a pantā.

Ar Prezidija piekrišanu, tam pieņemot argumentētu lēmumu, deputātam var aizliegt iepazīties ar Parlamenta dokumentu, ja Prezidijs pēc minētā deputāta uzklausīšanas ir pārliecināts, ka šāda iepazīšanās ar dokumentu radītu nepieņemamu kaitējumu Parlamenta institucionālajām interesēm vai sabiedrības interesēm un ka deputāts vēlas iepazīties ar dokumentu privātu un personīgu motīvu vadīts. Deputāts var rakstiski iebilst pret šādu lēmumu viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas. Lai rakstiski iebildumi būtu pieņemami, tie jāpamato. Parlaments bez debatēm pieņem lēmumu attiecībā uz šādu iebildumu nākamajā sesijā pēc tā saņemšanas.

Piekļuve konfidenciālai informācijai ir saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti starptautiskos nolīgumos, ko Parlaments noslēdzis attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju (2), un ir saskaņā ar Parlamenta kompetento struktūru pieņemtajiem iekšējiem noteikumiem (3).

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi  Eiropas  Parlamenta,  Padomes  un  Komisijas  dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 20. novembra Iestāžu nolīgums par Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 1. lpp.). 2010. gada 20. oktobra Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.). 2014. gada 12. marta Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā Eiropas Parlamentam nosūta un kā tas apstrādā Padomes rīcībā esošu klasificētu informāciju par jautājumiem, kas nav kopējās ārpolitikas un drošības politikas darbības jomā (OV C 95, 1.4.2014., 1. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta 2002. gada 23. oktobra lēmums par iestāžu nolīguma īstenošanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 4. lpp.). Prezidija 2013. gada 15. aprīļa lēmums attiecībā uz noteikumiem par rīcību ar konfidenciālu informāciju Eiropas Parlamentā (OV C 96, 1.4.2014., 1. lpp.).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums