Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 3 : ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 27 : Функции на Председателския съвет

1.   Председателският съвет осъществява функциите, възложени му с настоящия Правилник за дейността.

2.   Председателският съвет взема решения относно организацията на работата на Парламента и по въпросите на законодателно планиране.

3.   Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията на Парламента с другите институции и органи на Европейския съюз и с националните парламенти на държавите членки. Решенията относно мандата и състава на делегацията на Парламента, която ще участва в консултации със Съвета или с други институции на Европейския съюз по основните въпроси относно развитието на Европейския съюз (процес на „шерпите“), се вземат въз основа на съответните позиции, приети от Парламента, и като се взема под внимание многообразието на политическите възгледи, представени в Парламента. Заместник-председателите, на които е възложена отговорността за отношенията на Парламента с националните парламенти, докладват редовно на Председателския съвет за дейностите, които осъществяват в тази насока.

4.   Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с държави, които не са членки на Европейския съюз, както и с институции и организации, които не принадлежат към Съюза.

5.   Председателският съвет отговаря за организирането на структурирани консултации с европейското гражданско общество по главните теми. Тези консултации може да включват провеждането на публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес, в които участие могат да вземат заинтересовани граждани. Заместник-председателят, отговарящ за провеждането на такива консултации, докладва редовно на Председателския съвет за осъществяваните от него дейности в тази насока.

6.   Председателският съвет изготвя проект на дневен ред на месечните сесии на Парламента.

7.   Председателският съвет прави предложения на Парламента относно състава и компетентността на комисиите, анкетните комисии и съвместните парламентарни комитети и постоянните делегации. Председателският съвет е компетентен за разрешаването на ad hoc делегациите.

8.   Председателският съвет определя съгласно член 36 разпределението на местата в пленарната зала.

9.   Председателският съвет е органът, компетентен да дава разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива.

10.   Председателският съвет прави предложения пред Бюрото по административни и бюджетни въпроси, свързани с политическите групи.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация