Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGANER OG OPGAVER

Artikel 27 : Formandskonferencens opgaver

1.   Formandskonferencen udfører de opgaver, den får overdraget i henhold til forretningsordenen.

2.   Formandskonferencen træffer afgørelse om tilrettelæggelsen af Parlamentets arbejde og om spørgsmål vedrørende planlægningen af lovgivningsarbejdet.

3.   Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende Parlamentets forbindelser til Den Europæiske Unions andre institutioner og organer samt til medlemsstaternes nationale parlamenter. Beslutninger vedrørende mandat for og sammensætning af Parlamentets delegation, der skal deltage i forhandlingerne i Rådet og i andre EU-institutioner i forbindelse med nøglespørgsmål vedrørende Unionens udvikling (Sherpa-processen), træffes på grundlag af relevante holdninger vedtaget af Parlamentet og under hensyntagen til den politiske mangfoldighed, der er repræsenteret i Parlamentet. De næstformænd, der varetager gennemførelsen af Parlamentets forbindelser med de nationale parlamenter, aflægger regelmæssigt beretning om deres virksomhed til Formandskonferencen i denne forbindelse.

4.   Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne med tredjelande samt med institutioner og organisationer uden for Den Europæiske Union.

5.   Formandskonferencen er ansvarlig for at organisere strukturerede høringer af det europæiske civilsamfund om emner af stor betydning. Disse høringer kan omfatte afholdelse af offentlige debatmøder om emner af generel europæisk interesse, i hvilke interesserede borgere kan deltage. Den næstformand, der forestår iværksættelsen af sådanne høringer, aflægger regelmæssigt beretning om sin virksomhed til Formandskonferencen i denne forbindelse.

6.   Formandskonferencen opstiller forslaget til dagsorden for mødeperioderne.

7.   Formandskonferencen forelægger forslag for Parlamentet om sammensætningen af udvalg og undersøgelsesudvalg samt blandede parlamentariske udvalg og stående delegationer og disses beføjelser. Formandskonferencen er ansvarlig for at tillade ad hoc-delegationer.

8.   Formandskonferencen træffer afgørelse, jf. artikel 35, om fordelingen af pladserne i mødesalen.

9.   Formandskonferencen er ansvarlig myndighed for tilladelser til initiativbetænkninger.

10.   Formandskonferencen forelægger Præsidiet forslag vedrørende administrative og budgetmæssige spørgsmål i de politiske grupper.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse