Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA I : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
LUKU 3 : PARLAMENTIN ELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

27 artikla : Puheenjohtajakokouksen tehtävät

1.   Puheenjohtajakokous huolehtii sille tässä työjärjestyksessä määrätyistä tehtävistä.

2.   Puheenjohtajakokous päättää parlamentin työn järjestämisestä ja lainsäädäntötyön suunnitteluun liittyvistä asioista.

3.   Puheenjohtajakokouksella on toimivalta asioissa, jotka liittyvät parlamentin suhteisiin Euroopan unionin muihin toimielimiin ja laitoksiin sekä jäsenvaltioiden kansallisiin parlamentteihin. Parlamentin valtuuskunnan, jonka on määrä osallistua neuvostossa ja muissa Euroopan unionin toimielimissä käytäviin neuvotteluihin Euroopan unionin kehittämistä koskevista keskeisistä kysymyksistä (niin kutsuttu sherpa-prosessi), valtuutuksia ja kokoonpanoa koskevat päätökset tehdään parlamentin hyväksymien asiaankuuluvien kantojen mukaisesti ja parlamentissa edustettuina olevien poliittisten kantojen moninaisuus huomioon ottaen. Varapuhemiehet, jotka vastaavat parlamentin kansallisiin parlamentteihin ylläpitämien suhteiden käytännön toteutuksesta, tekevät puheenjohtajakokoukselle säännöllisesti selkoa tästä toiminnastaan.

4.   Puheenjohtajakokouksella on toimivalta asioissa, jotka liittyvät suhteisiin kolmansiin maihin sekä unionin ulkopuolisiin laitoksiin ja järjestöihin.

5.   Puheenjohtajakokous järjestää kuulemisia Euroopan kansalaisyhteiskunnan kanssa erityisen merkittävistä aiheista. Näiden kuulemisten osana voidaan järjestää yleistä eurooppalaista etua koskevia aiheita käsitteleviä julkisia keskustelutilaisuuksia, joihin asiasta kiinnostuneet kansalaiset voivat osallistua. Tällaisten kuulemisten käytännön toteutuksesta vastaava varapuhemies tekee puheenjohtajakokoukselle säännöllisesti selkoa tästä toiminnastaan.

6.   Puheenjohtajakokous laatii parlamentin istuntojaksojen esityslistaluonnokset.

7.   Puheenjohtajakokous tekee parlamentille ehdotuksia, jotka koskevat valiokuntien, tutkintavaliokuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien ja pysyvien valtuuskuntien kokoonpanoa ja toimivaltaa. Puheenjohtajakokous on toimivaltainen hyväksymään tilapäiset valtuuskunnat.

8.   Puheenjohtajakokous päättää istuntosalin paikkajaosta 36 artiklan mukaisesti.

9.   Puheenjohtajakokouksella on toimivalta antaa lupa valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimiseen.

10.   Puheenjohtajakokous tekee puhemiehistölle ehdotuksia poliittisia ryhmiä koskevissa hallinto- ja talousarviokysymyksissä.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus