Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 27 : Talmanskonferensens uppgifter

1.   Talmanskonferensen ska utföra de uppgifter den tilldelas enligt arbetsordningen.

2.   Talmanskonferensen ska fatta beslut om parlamentets arbetsorganisation och frågor som rör planering av lagstiftningsarbete.

3.   Talmanskonferensen ska ansvara för frågor som rör parlamentets förbindelser med Europeiska unionens övriga institutioner och organ och med medlemsstaternas nationella parlament. Beslut om mandatet för och sammansättningen av parlamentets delegation som ska delta i samråd inom rådet och andra av unionens institutioner om grundläggande frågor som rör Europeiska unionens utveckling (den s.k. sherpa-processen) ska fattas på grundval av relevanta ståndpunkter som antagits av parlamentet och med hänsyn till mångfalden av politiska åsikter i parlamentet. De vice talmän som har getts ansvar för parlamentets förbindelser med de nationella parlamenten ska regelbundet rapportera till talmanskonferensen om sin verksamhet i det avseendet.

4.   Talmanskonferensen ska ansvara för frågor som rör förbindelser med tredje land samt med institutioner och organisationer utanför Europeiska unionen.

5.   Talmanskonferensen ska ansvara för organisationen av strukturerade samråd med det europeiska civila samhället om viktiga ämnen. Dessa samråd kan inbegripa anordnande av offentliga debatter som rör frågor av allmänt europeiskt intresse, öppna för intresserade medborgares deltagande. Den vice talman som ansvarar för genomförandet av sådana samråd ska regelbundet rapportera till talmanskonferensen om sin verksamhet i det avseendet.

6.   Talmanskonferensen ska utarbeta förslag till föredragningslista till parlamentets sammanträdesperioder.

7.   Talmanskonferensen ska lägga fram förslag för parlamentet angående sammansättningen av och ansvarsområdena för utskott, undersökningskommittéer, gemensamma parlamentarikerkommittéer och ständiga delegationer. Talmanskonferensen ska ansvara för att godkänna ad hoc-delegationer.

8.   Talmanskonferensen ska i enlighet med artikel 36 avgöra platsfördelningen i plenisalen.

9.   Talmanskonferensen är det organ som har behörighet att ge tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden.

10.   Talmanskonferensen ska lämna in förslag till presidiet om administrativa frågor och budgetfrågor som rör de politiska grupperna.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande