Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 4 : ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 34 : Интергрупи

1.   Отделни членове на ЕП могат да съставят интергрупи или други неформални обединения на членове на ЕП за целите на осъществяване на неофициален обмен на становища по конкретни въпроси между различните политически групи, като се привличат членове на различни парламентарни комисии, както и за насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.

2.   Интергрупите, както и други неформални обединения са напълно прозрачни в своите действия и не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Те не могат да организират събития в трети държави, които съвпадат с командировка на официален парламентарен орган, включително официална делегация за наблюдение на избори.

3.   Ако са спазени условията, предвидени в Правилника за дейността на Парламента, за създаването на такива обединения, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.

4.   Интергрупите са задължени да подават ежегодна декларация за всяка подкрепа,парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде предоставена на членовена ЕП на лично основание, следва да се декларира в съответствие с приложение I.

За други неформални обединения също се прилага изискването да подават декларация, до края на следващия месец, за всяка подкрепа, парична или в натура, която членовете на ЕП не са декларирали поотделно в съответствие с техните задължения съгласно приложение I.

5.   Единствено представители на интереси, които са вписани в регистъра за прозрачност, могат да участват в дейности на интергрупи или други неформални обединения, организирани в помещенията на Парламента, например като присъстват на заседания или събития на интергрупата или на друго неформално обединение, като предлагат подкрепа за тях или като организират прояви съвместно с тях.

6.   Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в параграф 3. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации и за публикуването им на уебсайта на Парламента.

7.   Квесторите гарантират ефективното прилагане на този член.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация