Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ I : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 34 : Διακομματικές ομάδες

1.   Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να σχηματίζουν διακομματικές ομάδες ή άλλες ανεπίσημες ομάδες βουλευτών για την πραγματοποίηση άτυπης διακομματικής ανταλλαγής απόψεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων, συνεργαζόμενοι με μέλη διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών, και για την προώθηση των επαφών μεταξύ βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών.

2.   Οι διακομματικές ομάδες, καθώς και άλλες ανεπίσημες ομάδες, είναι απολύτως διαφανείς στις δράσεις τους και δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Δεν μπορούν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε τρίτες χώρες που συμπίπτουν με αποστολή επίσημου οργάνου του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης επίσημης αντιπροσωπείας εκλογικών παρατηρητών.

3.   Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι εσωτερικοί κανόνες του Κοινοβουλίου, οι οποίοι διέπουν τη συγκρότηση αυτών των ομάδων, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική υποστήριξη.

4.   Οι διακομματικές ομάδες οφείλουν να υποβάλλουν ανά έτος δήλωση σχετικά με κάθε υποστήριξη, σε χρήματα ή σε είδος (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη), η οποία, εάν δινόταν ατομικά στους βουλευτές, θα έπρεπε να δηλωθεί δυνάμει του παραρτήματος Ι.

Άλλες ανεπίσημες ομάδες υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, κάθε υποστήριξη, σε χρήματα ή σε είδος, την οποία οι βουλευτές δεν έχουν δηλώσει ατομικά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παράρτημα Ι.

5.   Μόνο οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας μπορούν να συμμετέχουν σε διακομματικές δραστηριότητες ή σε άλλες δραστηριότητες ανεπίσημων ομάδων που διοργανώνονται στον χώρο του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα με την παρουσία τους σε συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις της διακομματικής ομάδας ή άλλης ανεπίσημης ομάδας, με την παροχή υποστήριξης σε αυτή, ή με τη σύμπραξή τους στην οργάνωση των εκδηλώσεών της.

6.   Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι Κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις και τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

7.   Οι Κοσμήτορες μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου