Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
4 SKYRIUS : FRAKCIJOS

34 straipsnis : Jungtinės grupės

1.   Pavieniai  Parlamento  nariai  gali  steigti  jungtines  arba  kitas  neoficialias  narių  grupes, kurių tikslas yra įvairioms frakcijoms neoficialiai keistis nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšiams skatinti.

2.   Jungtinių ir kitų neoficialių grupių veikla turi būti visiškai skaidri ir tos grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo organų veikla. Jos negali trečiosiose šalyse organizuoti renginių, kurie sutaptų su oficialių Parlamento organų, įskaitant oficialias rinkimų stebėjimo delegacijas, komandiruotėmis.

3.   Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos Parlamento priimtose tokių grupių steigimą reglamentuojančiose vidaus taisyklėse, frakcija gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdama joms logistinę paramą.

4.   Jungtinės grupės privalo kasmet deklaruoti bet kokią gaunamą paramą pinigais ar natūra (pvz., paramą sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams asmeniškai, turėtų būti deklaruojama pagal I priedą.

Kitos neoficialios grupės taip pat privalo iki kito mėnesio pabaigos deklaruoti bet kokią pinigais ar natūra gaunamą paramą, kurios Parlamento nariai individualiai nedeklaravo vykdydami I priede nustatytas jų pareigas.

5.   Tik skaidrumo registre registruoti interesų grupių atstovai gali dalyvauti Parlamento patalpose organizuojamoje jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės veikloje, pvz., dalyvauti jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės posėdžiuose ar renginiuose, teikti toms grupėms paramą arba kartu su jomis organizuoti renginius.

6.   Kvestoriai tvarko 4 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis ir jų skelbimu Parlamento interneto svetainėje susijusias išsamias taisykles.

7.   Kvestoriai užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas