Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuPDF
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článok 34 : Medziskupiny

1.   Jednotliví poslanci môžu vytvárať medziskupiny alebo iné neoficiálne zoskupenia poslancov s cieľom uskutočňovať neformálne výmeny názorov rôznych politických skupín o špecifických otázkach, pričom  tieto medziskupiny a zoskupenia tvoria poslanci rôznych parlamentných výborov a ich cieľom je aj podpora kontaktov medzi poslancami a občianskou spoločnosťou.

2.   Činnosť medziskupín a iných neoficiálnych zoskupení musí byť úplne transparentná a tieto medziskupiny a zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Nesmú organizovať podujatia v tretích krajinách, ktoré sa konajú v rovnakom čase ako služobná cesta oficiálneho orgánu Parlamentu vrátane oficiálnej volebnej pozorovateľskej delegácie.

3.   Ak sú dodržané podmienky stanovené vo vnútorných pravidlách Parlamentu, ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení, politická skupina môže uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytne logistickú podporu.

4.   Medziskupiny sú povinné vydať každoročne vyhlásenie o akejkoľvek podpore, peňažnej alebo hmotnej (napríklad asistentský príspevok), ktorá by v prípade, že by bola poskytnutá poslancom na individuálnom základe, musela byť priznaná vo vyhlásení podľa prílohy I.

Ďalšie neoficiálne zoskupenia sú tiež povinné do konca nasledujúceho mesiaca vydať vyhlásenie o akejkoľvek podpore, peňažnej alebo hmotnej, ktorú poslanci samostatne neohlásili v súlade s ich povinnosťami podľa prílohy I.

5.   Na činnostiach medziskupiny alebo činnostiach iných neoficiálnych zoskupení usporiadaných v priestoroch Parlamentu sa môžu zúčastniť len zástupcovia záujmových skupín, ktoré sú zaregistrované v registri transparentnosti, napríklad účasťou na stretnutiach alebo podujatiach medziskupiny alebo iného neoficiálneho zoskupenia, poskytovaním podpory tejto skupine alebo zoskupeniu alebo spoločnou organizáciou podujatí.

6.   Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v odseku 4. Kvestori prijmú podrobné pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení a ich zverejňovania na webovom sídle Parlamentu.

7.   Kvestori zabezpečia účinné presadzovanie tohto článku.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne oznámenie