Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS : TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis : Metinių programų sudarymas

1.   Parlamentas dirba kartu su Komisija ir Taryba planuojant Sąjungos veiklą teisėkūros srityje.

Parlamentas ir Komisija bendradarbiauja ruošiant Komisijos darbo programą, kuri yra Komisijos indėlis į Sąjungos metinių ir daugiamečių programų sudarymą, laikydamiesi abiejų institucijų sutarto darbo grafiko bei tvarkos (1).

2.   Priėmus Komisijos darbo programą Parlamentas, Taryba ir Komisija pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (2) 7 dalį, keičiasi nuomonėmis ir sutaria dėl bendro pareiškimo dėl tarpinstitucinio metinių programų sudarymo proceso nurodant bendruosius tikslus ir prioritetus.

Prieš prasidedant deryboms su Taryba ir Komisija dėl bendro pareiškimo Parlamento pirmininkas surengia keitimąsi nuomonėmis su Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga, siekdamas aptarti bendruosius Parlamento tikslus ir prioritetus.

Prieš pasirašydamas bendrą pareiškimą Parlamento pirmininkas turi gauti Pirmininkų sueigos pritarimą.

3.   Parlamento pirmininkas perduoda Parlamento priimtas rezoliucijas dėl teisėkūros planavimo ir prioritetų kitoms Sąjungos teisėkūros procedūroje dalyvaujančioms institucijoms bei valstybių narių parlamentams.

4.   Jei Komisija ketina atšaukti savo pasiūlymą, atitinkamas Komisijos narys kviečiamas į atsakingo komiteto posėdį aptarti tą ketinimą. Tarybai pirmininkaujančios šalies atstovai taip pat gali būti kviečiami į tą posėdį. Jei  atsakingas komitetas  nesutinka su ketinimu atšaukti pasiūlymą, jis gali prašyti Komisijos padaryti pareiškimą Parlamentui. Taikomas 123 straipsnis.

(1) 2010 m. spalio 20 d. Pagrindų susitarimas dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių (OL L 304, 2010 11 20, p. 47).
(2) Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas