Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS : TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis : Teisinio pagrindo patikrinimas

1.   Kai už atitinkamą sritį atsakingam komitetui pateikiamas pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto, tas komitetas pirmiausia patikrina jo teisinį pagrindą.

2.   Jei šis komitetas abejoja dėl teisinio pagrindo pagrįstumo ar tinkamumo, kas taip pat yra susiję su Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje numatyto kriterijaus patikrinimu, jis prašo už teisės reikalus atsakingo komiteto nuomonės.

3.   Be to, už teisės reikalus atsakingas komitetas gali savo iniciatyva bet kuriuo teisėkūros procedūros etapu imtis patikrinti teisinį pagrindą. Tuomet jis apie tai deramai informuoja už atitinkamą sritį atsakingą komitetą.

4.   Jei, kai tinkama, pasikeitus nuomonėmis su Taryba ir Komisija pagal tarpinstituciniu lygmeniu sutartą tvarką (1), už teisės reikalus atsakingas komitetas nusprendžia užginčyti teisinio pagrindo pagrįstumą ar tinkamumą, jis pateikia savo išvadas Parlamentui. Nedarant poveikio 63 straipsnio taikymui, dėl šių išvadų Parlamentas balsuoja prieš balsuojant dėl pasiūlymo turinio.

5.   Jeigu už atitinkamą sritį atsakingas komitetas ar už teisės reikalus atsakingas komitetas neginčijo teisinio pagrindo pagrįstumo ar tinkamumo, Parlamentui pateikti pakeitimai, kuriais siekiama pakeisti teisinį pagrindą, yra nepriimtini.

(1) 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros, 25 dalis.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas