Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1 : WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40 : Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en toekenning van uitvoeringsbevoegdheden

1.   Bij de behandeling van een voorstel voor een wetgevingshandeling waarbij overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bevoegdheden aan de Commissie worden gedelegeerd, let het Parlement met name op de doelstellingen, de inhoud, de reikwijdte en de duur van de delegatie, alsook op de hieraan verbonden voorwaarden.

2.   Bij de behandeling van een voorstel voor een wetgevingshandeling waarbij overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend, let het Parlement met name erop dat de Commissie bij de uitoefening van een uitvoeringsbevoegdheid de basiswetgevingshandeling noch kan wijzigen noch kan aanvullen, zelfs wat niet-essentiële onderdelen betreft.

3.   De ter zake bevoegde commissie kan te allen tijde het advies inwinnen van de commissie die bevoegd is voor de interpretatie en toepassing van het Unierecht.

4.   Voorts kan de voor de interpretatie en toepassing van het Unierecht bevoegde commissie op eigen initiatief aangelegenheden betreffende de delegatie van wetgevingsbevoegdheden en de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden in behandeling nemen. In dat geval stelt zij de ter zake bevoegde commissie daarvan naar behoren in kennis.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling