Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42 : Проверка на спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност

1.   При разглеждането на предложение за законодателен акт Парламентът обръща особено внимание дали предложението зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност.

2.   Единствено комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да отправи препоръки до  комисията, компетентна по въпроса, по отношение на дадено предложение за законодателен акт.

3.   Освен в неотложните случаи, посочени в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, комисията, компетентна по въпроса, не пристъпва към окончателно гласуване преди изтичането на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

4.   Ако национален парламент изпрати до председателя на Парламента мотивирано становище в съответствие с член 3 от Протокол № 1, този документ се разпределя на комисията, компетента по въпроса, и се изпраща за сведение на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност.

5.   Когато мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност съставляват поне една трета от гласовете, отредени на националните парламенти в съответствие с член 7, параграф 1, втора алинея от Протокол № 2, или една четвърт — в случай на предложение за законодателен акт, внесено въз основа член 76 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Парламентът не взема решение, преди вносителят на предложението да е заявил как смята да процедира.

6.   Когато, в рамките на обикновената законодателна процедура, мотивираните становища относно несъответствието на предложение за законодателен акт с принципа на субсидиарност представляват най-малко обикновено мнозинство от гласовете, отредени на националните парламенти в съответствие с член 7, параграф 1, втора алинея от Протокол № 2, комисията, компетентна по въпроса, след като разгледа мотивираните становища, представени от националните парламенти и Комисията, и след като изслуша мнението на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, може да препоръча на Парламента да отхвърли предложението на основание, че то нарушава принципа на субсидиарност, или да внесе в Парламента друга препоръка, която може да включва предложения за изменение, свързани със спазването на принципа на субсидиарност. Становището на комисията, компетентна по въпросите на спазването на принципа на субсидиарност, се прилага към всяка подобна препоръка.

Препоръката се внася в Парламента за разискване и гласуване. Ако дадена препоръка за отхвърляне на предложение бъде приета с мнозинство от подадените гласове, председателят на Парламента обявява процедурата за приключена. Ако Парламентът не отхвърли предложението, процедурата продължава, като се вземат предвид всички одобрени от Парламента препоръки.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация