Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. február
EPUB 155kPDF 990k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
1. FEJEZET : JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

42. cikk : A szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartására irányuló vizsgálat

1.   A jogalkotási aktusra irányuló javaslat vizsgálatakor a Parlament különös figyelmet fordít arra, hogy a javaslat tiszteletben tartja-e a szubszidiaritás és az arányosság elvét.

2.   Kizárólag a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása tekintetében illetékes bizottság határozhat úgy, hogy jogalkotási aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban ajánlásokat tesz a téma szerint illetékes bizottság számára.

3.   A nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett sürgős esetek kivételével a téma szerint illetékes bizottság nem tartja meg a zárószavazást a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkében megállapított nyolchetes határidő lejárta előtt.

4.   Ha egy nemzeti parlament az 1. jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően indokolt véleményt küld az Elnöknek, e dokumentumot a téma szerint illetékes bizottsághoz kell utalni, és tájékoztatás céljából továbbítani kell a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása tekintetében illetékes bizottságnak.

5.   Amennyiben azon indokolt vélemények, amelyek azt állítják, hogy a jogalkotási aktusra irányuló javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a nemzeti parlamenteknek a 2. jegyzőkönyv 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban biztosított összes szavazat legalább egyharmadát vagy – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 76. cikke alapján előterjesztett jogalkotási aktusra irányuló javaslat esetén – egynegyedét teszik ki, a Parlament mindaddig nem határoz, amíg a javaslat előterjesztője nem fejti ki, hogyan szándékozik a továbbiakban eljárni.

6.   Amennyiben a rendes jogalkotási eljárás keretében azon indokolt vélemények, amelyek azt állítják hogy a jogalkotási aktusra irányuló javaslat nincs összhangban a szubszidiaritás elvével, a nemzeti parlamenteknek a 2. jegyzőkönyv 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban biztosított összes szavazatnak legalább az egyszerű többségét teszik ki, a téma szerint illetékes bizottság – a nemzeti parlamentek és a Bizottság által benyújtott, indokolt vélemények figyelembevételét, valamint a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáért felelős bizottság véleményének meghallgatását követően – azt ajánlhatja a Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás elvének megsértése miatt utasítsa el a javaslatot, vagy benyújthat a Parlamentnek bármilyen más ajánlást, amely tartalmazhat a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos módosításra irányuló javaslatokat. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáért felelős bizottság véleményét mellékelik az ilyen ajánláshoz.

Az ajánlást vita és szavazás céljából a Parlament elé kell terjeszteni. Amennyiben a javaslat elutasítására irányuló ajánlást a leadott szavazatok többségével elfogadják, az Elnök bejelenti az eljárás lezárását. Ha a Parlament nem utasítja el a javaslatot, az eljárás a Parlament által jóváhagyott ajánlások figyelembevételével folytatódik.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat